ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
BLACK SHEEPS Adventures KG

Osobné predpoklady účastníkov Raftingu

Každý účastník sa uistí, že spĺňa nutné fyzické a psychické predpoklady podľa vybranej túry uvedenej v katalógu, detailne popísanej na našich webových stránkach www.black-sheeps.eu. Osoby pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog sú z túry vylúčení.

Bezpečnosť / Riziko

Každý účastník túry Black Sheeps Adventures KG (ďalej len BSA) berie na vedomie, že sa zúčastňuje dobrodružnej, adrenalínovej aktivity. Túry spoločnosti BSA budú vedené vyškolenými sprievodcami. Vybavenie vyhovuje najnovším bezpečnostným normám pre splavovanie divokej vody obtiažnosti WW III+.
Všetky túry sú presne naplánované a pripravené. Vyhradzujeme si práva na zmenu splavovaného úseku či času stráveného na vode vzhľadom na počasie, stav vody či stav samotných účastníkov túry. Pred začiatkom túry sa vždy vstupná bezpečnostná inštruktáž vedená vyškoleným inštruktorom, kde sa účastníci dozvedia všetko potrebné pre pohyb na divokej vode. Účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi inštruktora počas celej plavby.

Organizátor nie je zodpovedný za škody, ku ktorým dôjde počas činností, ktoré presahujú rámec pôvodne objednaného programu.
Kupujúci dôrazne prehlasuje, že prihlásenie na túru urobil za plného vedomia seba i ďalších, na túru prihlásených osôb. súhlasu a plnej moci prihlásených účastníkov výletu. Náklady na záchranu (Pohotovostný vrtuľník, horská služba, atď.), pokiaľ nie sú zahrnuté v poistení zodpovednosti za škody BSA, budú hradené zachraňovaným účastníkom. Preto je doporučené si pred túrou zriadiť úrazové poistenie odpovedajúce vykonávanej aktivite (Rafting, Kajak, Kanyoning, a pod.)

Prerušenie túry / Vylúčenie účastníkov

Inštruktor má nárok účastníkov túry, ktorí porušujú Zmluvné podmienky BSA, ale taktiež tých, ktorí nespĺňajú nutné predpoklady, z túry vylúčiť alebo celú túru zrušiť. A to i v prípade porušenia podmienok či neuposlúchnutia inštruktora počas túry.

Sprievodca túry si vyhradzuje právo na zmeny v programe (poprípade zrušenie túry) v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť účastníkov (napríklad vysoká hladina vody v rieke, zmeny počasia, slabá fyzická kondícia účastníkov, atď.). Organizátor (BSA) je taktiež oprávnený od zmluvy odstúpiť za vyššie uvedených podmienok.
V prípade objektívnych prekážok brániacich v uskutočnení túry bude zákazníkovi vystavená poukážka na rovnakú činnosť v rovnakej hodnote, ktorú je možné uplatniť jeden rok po jej vystavení.
Pri subjektívnych prekážkach, ako je hrubé porušenie pravidiel, ohrozenie bezpečnosti účastníkov, či nerešpektovaní pokynov inštruktora, môže byť inštruktorom túra okamžite prerušená, či vylúčený konkrétny účastník túry bez nároku na akúkoľvek ďalšiu kompenzáciu.

Zranenie alebo poškodenie zapožičaného vybavenia je potrebné okamžite nahlásiť sprievodcovi (guidovi).
Počas raftingu sa neodporúča nosiť akékoľvek cennosti (hodinky, náušnice, prstene, okuliare, …) v prípade straty nenesie firma BSA žiadnu zodpovednosť.

Doba trvania túry

Dobu trvania túry nie je možné vždy presne predpovedať. Časy uvedené na webových stránkach sú orientačné. Doba trvania je závislá predovšetkým na stave vody v rieke, počasí, zdatnosti účastníkov, a pod.

Zodpovednosť

Doprava na nástupné a výstupné miesto z túry vlastnými motorovými vozidlami nie je súčasťou nášho programu. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za úrazy, nehody a poškodenia majetku týmto spôsobených.
Usporiadateľ neručí za služby tretích strán. Účasť na všetkých akciách je na vlastné nebezpečenstvo a vlastné riziko. V prípade zapožičania vybavenia je osoba takto konajúca, povinná zapožičané vybavenie vrátiť v pôvodnom stave. Organizátor je oprávnený požadovať náhradu škody na zapožičanom vybavení spôsobenú účastníkom túry.
Túry majú športovú a dobrodružnú povahu, preto kladieme zvýšené nároky na kondíciu a zdravie účastníkov.

Zvláštne podmienky pre BSA rafting túry

Každý účastník túry musí byť plavec. V prípade pochybností bude na začiatku túry plávanie preskúšané. Plávanie v divokej vode je súčasťou vstupnej inštruktáže. Po celý čas konania túry zodpovedá každý účastník za to, že má na hlave zapnutú prilbu, zapnutú vestu (účastník sa uistí, že je dostatočne utiahnutá tak, aby sa na tele nepohybovala). Tieto dve veci (prilbu a vestu) je prísne zakázané počas celej plavby rozopínať či vyzliekať (ako súčasť túry sa rozumie i prístup k rieke a od rieky). Ďalej sa každý účastník uistí, že nesie potrebné vybavenie ako neoprénové nohavice, neoprénovú bundu, neoprénové topánky, helmu, vestu a pádlo. Sprievodca má právo účastníka s nedostatočným vybavením – ak táto okolnosť nastala z nedbanlivosti účastníka – vylúčiť z túry.
Použitie vlastného vybavenia je po schválení organizátorom možné, musí však odpovedať štandardom pre divokú vodu stupňa WW III+, nemá však vplyv na cenu raftingovej túry.
Túry spoločnosti BSA sú vhodné pre deti do 7-mich rokov s požadovanými plaveckými schopnosťami. Deti od 7-mich do 15-tich rokov iba v sprievode rodičov či iného zákonného zástupcu. Mladiství od 15-18 rokov v sprievode inej osoby staršej ako 18 rokov.

Školské skupiny – každé dieťa je povinné priniesť vyplnené a podpísané potvrdenie od rodičov.
Počas každej túry je možnosť skočiť si z cca 5 metrového skoku či skaly (pokiaľ to podmienky dovolia – je výhradne na rozhodnutí sprievodcu, či sa počas túry bude alebo nebude skákať). Skákanie je na vlastné riziko, spoločnosť BSA nezodpovedá za prípadné poranenie. Účastníci budú pred skokom preškolení o spôsobe skákania a správnom doplávaní k brehu.
Účastník je zodpovedný za úmyselné poškodenie lodí a vybavenia.
Účastník je povinný spolupracovať pri nakladaní a vykladaní lodí z/na dopravný prostriedok.
Vlastnou zodpovednosťou každého účastníka je byť mimoriadne opatrný pri nastupovaní a vystupovaní z lode. Je potrebné očakávať plytčiny, hlbiny, klzké kamene, rôzne podmienky prúdenia vody, počítať s pohybom lodí, čo spôsobuje zvýšené riziko poranenia.
Účastník je povinný upozorniť inštruktora o prípadných zdravotných problémoch (astma, cukrovka, alergie, a pod.). Každý inštruktor má u seba suchý vak, kde je možné uložiť potrebné lieky.
Fotografie a videá urobené firmou BSA počas túry môžu byť použité pre reklamné účely firmy.

Príroda a okolie

Okolie rieky Salza, ako aj rieka samotná, je výnimočné pre svoju krásu a čistotu. Preto je zakázané vyhadzovať akékoľvek odpadky, nedopalky cigariet či iné veci do vody či prírody. Všetko si berieme so sebou a na konci túry vyhodíme do košov k tomu určených (v Rakúsku sa triedi odpad). To isté platí pre akúkoľvek nečistotu nájdenú vo vode či na brehu.

Svojím podpisom na Zozname účastníkov túry prehlasujem, že som si prečítal vyššie uvedené podmienky a súhlasím s nimi (za dieťa podpíše rodič, alebo jeho zákonný zástupca).

Black Sheeps Adventures KG