Všeobecné obchodní podmínky – aktivity

BLACK SHEEPS Adventures KG

Všeobecné obchodní podmínky firmy Black Sheeps Adventures KG, Kühbachau 170, 8924 Wildalpen, Rakousko, dále jen Black Sheeps:

1. Registrace / záloha

Přihláška na aktivity/zapůjčení vybavení může být podána písemně nebo osobně. Po následném písemném nebo osobním potvrzení ze strany Black Sheeps je přihláška závazná, smlouva o aktivitě, zápůjčce či ubytování tak vchází v platnost. Pokud nebylo stanoveno jinak, je ihned po úspěšném přihlášení požadována 30-50% záloha na konto Black Sheeps vedené u Tatra Banky SK, (Swift kód: SK7711000000002944054654/ BIC TATRSKBX).

2. Storno podmínky

Paltí Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH 2006) které, předepisují následující podmínky:
Nejpozději 3 měsíce před smluvním dnem příjezdu hosta může být smlouva o ubytování, popřípadě smlouva o poskytnutí služby zrušena bez stornopoplatku. A to jakoukoli smluvní stranou. Mimo výše zmíněných podmínek je odstoupení od smlouvy možné za následujících storno podmínek: Do 1 měsíce před smluvním příjezdem 40% z celkové ceny. Do 1 týdne před smluvním příjezdem 70% z celkové ceny. V posledním týdnu před smluvním příjezdem 90% z celkové ceny. Při nenastoupení do ubytování/aktivity 100% z celkové ceny.

3. Služby

Přesný popis služeb s jejich programu naleznete dále v popisu jednotlivých služeb. Služby si mohou rezervovat i jednotlivci, termín bude upraven dle obsazenosti. Pevný termín od 4 osob.

4. Podmínky účasti

Každý účastník svým podpisem na listině účastníků potvrzuje, že splňuje k vybrané aktivitě dostatečné fyzické i psychické požadavky uvedené v podmínkách.

5. Alkohol, léky, drogy

Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo léků budou z aktivity vyloučeny bez nároku na finanční náhradu. Každý účastník je povinen instruktora před aktivitou upozornit na možné zdravotní obtíže (astma, alergie,…) a zajistit si dostupnost nezbytných medikamentů během aktivity.

6. Odpovědnost

Každý účastník aktivit u Black Sheeps je srozuměn s tím, že se účastní dobrodružné aktivity, která nemůže nabídnout pohodlí a bezpečnost standardní aktivity. Aktivity firmy Black Sheeps jsou vedeny vyškolenými instruktory. Vybavení odpovídá nejnovějším bezpečnostním normám. Každá aktivita je přesně plánovaná, připravená a vyzkoušená. Před každou aktivitou je instruktorem provedeno bezpečnostní školení. Rizika různého charakteru nejsou vyloučena. Odpovědnost firmy Black Sheeps a instruktora za veškeré škody na majetku způsobené účastí na akci je omezena na hrubou nedbalost a úmysl. Odpovědnost za úrazy způsobené objektivními (přírodními) riziky nebo z jednání třetích stran (např. ostatních účastníků) je omezena na hrubou nedbalost a úmysl. Neexistuje žádná odpovědnost za jednání nebo škodu účastníka způsobenou v důsledku činností, které jsou nad rámec objednaného programu.

7. Přiměřená péče

Účastník musí dodržovat všechny bezpečnostní pokyny instruktora a aktivně se účastnit aktivity. Účastníci zájezdu jsou povinni se navzájem pomáhat.

8. Požadavky

Instruktor je oprávněn vyloučit účastníky z aktivity, nebo aktivitu ukončit, pokud účastníci poruší tyto (zejména bezpečnostní) podmínky, nebo nesplňují požadované podmínky (bez práva na odškodnění). Vedoucí zájezdu si vyhrazuje právo změnit, rozšířit nebo omezit program zájezdu z důvodu nepředvídaných okolností, které by
mohly ohrozit bezpečnost hostů (např. povodňový stav řeky, změny počasí, nedostatečné dovednosti účastníků). V takovém případě nemá účastník právo na náhradu škody ani od Black Sheeps ani od instruktora.

9. Škody

Účastník aktivity je povinen každou škodu nebo zranění okamžitě nahlásit instruktorovi.

10. Časový harmonogram

Doba trvání aktivity se nedá předem odhadnout. Uvedené časy platí jako orientační. Za dodržení těchto časů není poskytována žádná záruka.

11. Doprava

Black Sheeps neručí za žádné škody nebo nehody vzniklé při cestě soukromým vozidlem k sídlu firmy Black Sheeps a ani při cestě zpět.

12. Místo jurisdikce

Platí rakouské právo (s vyloučením referenčních standardů a prodejního práva OSN). Místem plnění je A-8924 Wildalpen. Je dohodnuta výlučná místní příslušnost příslušného soudu pro Wildalpen.

13. Tiskové chyby

Vyhrazujeme si právo změnit ceny nebo programy a právo na tiskové chyby.

14. Rozsah platnosti

Body 1.-13. platí pro všechny aktivity Black Sheeps. Pro níže uvedené aktivity platí navíc uvedené zvláštní podmínky.

Zvláštní podmínky pro RAFTING u Black Sheeps:

 1. Účast / přeprava na této aktivitě vyžaduje dostatečné plavecké dovednosti v tekoucí vodě.
 2. Účast / přeprava dětí do 6 let není povolena. Děti ve věku od 6 do 15 let se mohou zúčastnit aktivity na Salze pouze v případě, že jsou doprovázeny tímto pověřenou osobou starší 19ti let. Rafting na řece Enns je možný pouze od 14 let od nástupního místa železničního mostu za Gesäuseeingang.
 3. Během jízdy přebírá každý účastník odpovědnost za to, že je podbradní pásek helmy a zapínání záchranné vesty zapnuté a dostatečně utáhlé. Každý účastník zodpovídá za to, že má veškeré vybavení potřebné pro aktivitu. Vedoucí zájezdu má právo vyloučit účastníka z aktivity v případě, že zjistí, že účastník něco zapomněl
  (nemá plné vybavení) – pokud je tato okolnost způsobena nedbalostí účastníka.
 4. Kouření a vydávání hluku je během jízdy zakázáno. Stejně tak jako vyhazování jakýchkoli odpadků mimo nádob na to určených.
 5. Účastník je povinen pomáhat při manipulaci s lodí do a z přepravního vozidla.
 6. Je odpovědností účastníka, aby byl při nastupování a vystupování z lodi obzvláště opatrný, protože lze očekávat mělčiny, kluzké kameny, různé proudy řeky a neočekávané pohyby lodi, což zvyšuje riziko zranění.
 7. Použití skokánku v místě Wasserlochklamm a plavání na divoké vodě nejsou součástí programu a jsou na vlastní riziko, stejně jako použití skokánku ze skály v místě Palfauer Schlucht.

Zvláštní podmínky pro KAJAK, RIVERBUG a KANOE u Black Sheeps:

 1. Kromě bodů 1–20 platí u těchto aktivit dodatečně tyto podmínky:
 2. Každý účastník musí zajistit, aby se celá skupina pohybovala v dohledné vzdálenosti. V případě potřeby zastavit na vhodném a bezpečném místě, aby byl obnoven kontakt (počkat na zbytek skupinky).
 3. Vyhýbat se místům s trčícími stromy a keři (nebezpečí zachytnutí).
 4. Je třeba zdůraznit, že na těchto aktivitách není na palubě plavidla klienta přítomen instruktor firmy Black Sheeps. Skupina je náležitě vyškolena a doprovázena instruktorem firmy Black Sheeps na vlastní lodi. Účastníci musí řídit svoje plavidlo samostatně a vyhýbat se možným nebezpečným místům. Firma Black Sheeps nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, nároky a zranění, které vzniknou během těchto aktivit, ale poskytuje pouze instrukce a pronajímá vybavení.

Zvláštní podmínky pro CANYONING u Black Sheeps:

Kromě bodů 1–20 platí u těchto aktivit dodatečně tyto podmínky:

 1. Aktivita v kaňonu probíhá převážně v neznačeném terénu, kde lze očekávat obzvláště kluzké pasáže. Uklouznutí tedy může přijít kdykoli. Každý účastník se proto musí pohybovat obzvláště opatrně a obezřetně. Průvodce ukazuje účastníkům cestu, jak se v kaňonu pohybovat.
 2. Všechny místa, kde hrozí pád, jsou účastníkům přístupná pouze pod dohledem průvodce a s dostatečným zabezpečením V kaňonu nelze vyloučit riziko padajícího kamení.
 3. Každý účastník ručí za udržování očního kontaktu s ostatními účastníky a průvodcem v kaňonu.
 4. Při canyoningu se používá speciální vybavení. Před aktivitou a během ní každý účastník absolvuje podrobné školení o tom, jak používat toto vybavení. S tímto vybavením je třeba zacházet obzvláště opatrně a obezřetně.
 5. Skákání je povoleno pouze s výslovným souhlasem průvodce canyoningem a pokyny musí být přesně dodrženy. Kromě toho lze ve vodních tůních očekávat různé hloubky vody, a proto je povoleno skákat pouze v části a do místa určeného průvodcem kaňonem. Pokud není skok po vyhodnocení účastníka z jakýchkoli důvodů proveditelný, musí být informován průvodce canyoningu, který je povinen najít alternativní způsoby, jak bezpečně překonat výškový rozdíl. Každý účastník se musí ujistit, že si vybere bezpečné a neklouzavé místo odrazu a že jeho ruce jsou při skákání přitlačeny k tělu a skáče pouze s nohama (mírně pokrčenýma) napřed. V zásadě lze očekávat, že se nohy dotknou dna, a proto musí být skok zachycen nohama. Klouzání
  v korytě potoku musí být provedeno v nakloněné poloze, s hlavou ohnutou dopředu (brada na hrudi) a rukama složenýma k tělu, nohy mírně pokrčené připravené brzdit případný styk s dnem. Každý účastník si musí přinést kotníkové boty s protiskluzovou podrážkou, které jsou vhodné pro chůzi v nevyznačeném terénu. Za případné škody na vybavení účastníka nepřebírá firma Black Sheeps žádnou zodpovědnost.
 6. Každý účastník se musí ujistit, že postroj (sedák), helma a karabina jsou vždy bezpečně uzavřeny. Nesrovnalosti je třeba neprodleně nahlásit průvodci canyoningu. Každý účastník musí vykazovat ohled na ostatní účastníky a na žádost průvodce canyoningu mu musí poskytnout přiměřenou pomoc.

Zvláštní podmínky pro ZAPÚJČENÍ VYBAVENÍ u Black Sheeps:

 1. Aktivity probíhající se zapůjčeným vybavením od Black Sheeps probíhají bez průvodce. Činnosti jsou tedy prováděny na vlastní riziko, Black Sheeps neručí za žádné škody na majetku ani zdraví.
 2. Nájemce musí při převzetí pečlivě zkontrolovat, zda není zapůjčené vybavení poškozené a zda-li je kompletní a případné škody/nedostatky nahlásit. Poškození vypůjčeného vybavení firmy Black Sheeps způsobené dlužníkem musí být nahlášeno a zaplaceno v plné výši (cena nového).
 3. Nájemce zodpovídá za splnění dostatečných dovedností / zkušeností ke splutí plánovaného úseku, s řekou je seznámen a jsou mu známy veškerá rizika.
 4. Nájemce je povinen vrátit zapůjčené vybavení čisté, neopreny umyté (desinfekce, čistá voda– bude poskytnuto u pronajímatele). V opačném případě si může pronajímatel účtovat poplatek za čištění.

Fotky a videa

Souhlasem s rezervací našich aktivit souhlasí účastník s tím, že může firma Black Sheeps (instruktor) pořizovat fotografie a videa vás a členů vaší skupiny jako součást našich programů a můžeme je také publikovat pro reklamní účely.

Black Sheeps Adventures KG