Všeobecné obchodní podmínky firmy

BLACK SHEEPS Adventures KG

Osobní předpoklady účastníků

Každý účastník se ujistí, že splňuje nutné fyzické a psychické předpoklady podle vybrané túry z katalogu, detailně popsané na našich webových stánkách www.black-sheeps.eu.

Osoby pod vlivem léků, alkoholu či drog budou z túry vyloučeni.

Bezpečnost / Riziko

Každý účastník túry Black Sheeps Adventures KG (dále jen BSA) bere na vědomí, že se zúčastňuje dobrodružné, adrenalinové aktivity. Túry společnosti BSA jsou vždy vedeny vyškolenými instruktory (guidy). Vybavení vyhovuje nejnovějším bezpečnostním normám pro splavování divoké vody obtížnosti WW III+.

Všechny túry jsou předem naplánované a připravené. Vyhrazujeme si právo na změnu splavovaného úseku či času stráveným na vodě vzhledem k počasí, stavu vody či stavu samotných účastníků túry. Před zahájením túry se vždy uskuteční vstupní bezpečnostní instruktáž vedená vyškoleným instruktorem, kde se účastníci dozvědí vše potřebné pro pohyb na divoké vodě. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny instruktora během celé plavby.

Organizátor není zodpovědný za škody, ke kterým dojde po čas činností, které přesahují rámec původně objednaného programu.

Kupující důrazně prohlašuje, že přihlášení na túru udělal za plného vědomí sebe i dalších, na túru přihlášených osob. Náklady na záchranu (pohotovostní vrtulník, horská služba, atd…), pokud nejsou zahrnuty v pojištění zodpovědnosti za škody firmy BSA, budou hrazeny zachraňovaným účastníkem. Proto je doporučeno si před túrou zřídit úrazové pojištění odpovídající vykonávané aktivitě (Rafting, Kajak, Kanyoning, …).

Přerušení túry / Okamžité vyloučení účastníka z túry

Instruktor má nárok účastníky túry, kteří poruší Smluvní podmínky společnosti BSA, ale také ty, kteří nesplňují nutné předpoklady, z túry vyloučit anebo celou túru zrušit. A to i v případě porušení podmínek či neuposlechnutí instruktora během túry.

Organizátor túry si vyhrazuje právo na změny v programu (popřípadě zrušení túry) v důsledku nepředvídatelných událostí, které mohou ohrozit bezpečnost účastníků (například vysoká hladina vody v řece, změny počasí, nedobrá fyzická kondice účastníků, …). Pořadatel (BSA) je také oprávněn od smlouvy odstoupit za výše uvedených podmínek.

V případě objektivních překážek bránících v uskutečnění túry bude zákazníkovi vystavena poukázka na tutéž činnost v té samé hodnotě, kterou je možno uplatnit jeden rok po jejím vystavení.

Při subjektivních překážkách, jako je hrubé porušení pravidel, ohrožení bezpečnosti účastníků, či nerespektování pokynů instruktora, může být instruktorem túra okamžitě přerušena, či vyloučen konkrétní účastník túry bez nároku na jakoukoli další kompenzaci.

Zranění nebo poškození zapůjčeného vybavení je nutné okamžitě nahlásit průvodci (guidovi).

Po dobu túry není doporučeno nosit jakékoli cennosti (hodinky, náušnice, prstýnky, brýle…) v případě ztráty nenese firma BSA žádnou zodpovědnost.

Doba trvání túry

Dobu trvání túry není možné vždy přesně předpovědět. Časy uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační. Doba je závislá především na stavu vody v řece, počasí, zdatnosti účastníků apod.

Zodpovědnost

Doprava na nástupní a výstupní místo z túry vlastními motorovými vozidly není součástí našeho programu. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za úrazy, nehody a poškození majetku tímto způsobeným.

Pořadatel neručí za služby třetích stran. Účast na všech akcích je na vlastní nebezpečí a vlastní riziko. V případě zapůjčení vybavení, je osoba takto konající povinna půjčené vybavení vrátit v původním stavu. Organizátor je oprávněn požadovat náhradu škody na zapůjčeném materiálu způsobenou účastníkem túry.

Túry mají sportovní a dobrodružnou povahu, proto klademe zvýšené nároky na kondici a zdraví účastníků.

Zvláštní podmínky pro BSA rafting túry

Každý účastník túry musí být plavec. V případě pochybností bude na začátku túry plavání přezkoušeno. Plavání v divoké vodě je součástí vstupní instruktáže. Po celou dobu konání túry odpovídá každý z účastníků za to, že má na hlavě zapnutou přilbu, zapnutou vestu (účastník se ujistí, že je dostatečně utáhlá, tak aby se na těle nepohybovala). Tyto dvě věci (přilbu a vestu) je přísně zakázáno po čas celé plavby rozepínat či vysvlékat (jako součást túry se rozumí i přístup k řece a od řeky). Dále se každý ujistí, že má další potřebné vybavení jako neopren, neoprenovou bundu, neoprenové boty, helmu, vestu a pádlo. Průvodce má právo účastníka s nedostatečným vybavením – pokud tato okolnost nastala z nedbalosti účastníka – vyloučit z túry.

Použití vlastního vybavení je po schválení organizátorem možné, musí však odpovídat standardům pro divokou vodu stupně WW III+, nemá však vliv na cenu túry.

Túry společnosti BSA jsou vhodné pro děti od 7-mi let s požadovanými plaveckými dovednostmi. Děti od 7-mi do 15-ti let pouze v doprovodu rodičů či jiného zákonného zástupce. Mladiství od 15-18 let v doprovodu jiné osoby starší 18ti let.

Školní skupiny – každé dítě je povinné přinést vyplněné a podepsané potvrzení od rodičů.

Během každé túry je možnost skočit si z cca. 5-ti metrového skokánku či skály (pokud to podmínky dovolí – je výhradně na rozhodnutí průvodce, jestli se danou túru bude či nebude skákat). Skákání je na vlastní nebezpečí, společnost BSA nezodpovídá za případné poranění. Účastníci budou před skokem proškoleni o způsobu skákání a správném doplavání zpět ke břehu.

Účastník je odpovědný za úmyslné poškození vybavení a lodí.

Účastník je povinen spolupracovat při nakládání a vykládání lodí z/na dopravní prostředek.

Vlastní zodpovědností každého účastníka je být mimořádně opatrný při nastupování a vystupování z lodě, jakožto i pohybu po břehu. Je třeba očekávat místa s malou hloubkou, hlubiny, kluzké a ostré kameny, různé podmínky proudění vody, počítat s pohybem ostatních lodí, což způsobuje vyšší riziko možnosti zranění.

Účastník je povinen upozornit instruktora o případných zdravotních problémech (astma, cukrovka, alergie, …). Každý instruktor má u sebe suchý vak, kde je možné uložit potřebné léky.

Fotografie a videa pořízené firmou BSA během túry mohou být použity pro reklamní účely firmy.

Příroda a okolí

Okolí řeky Salzy, jakožto i řeka samotná, je výjimečné pro svoji krásu a čistotu. Proto je zakázáno vyhazovat jakékoli odpadky, nedopalky cigaret či jiné věci do vody či přírody. Vše si bereme sebou a na konci túry vyhodíme do košů k tomu určených (v Rakousku se třídí odpad). Totéž platí pro jakoukoli nečistotu nalezenou ve vodě či na břehu.

Svým podpisem na Seznamu účastníků túry prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené podmínky a souhlasím s nimi (za dítě podepíše rodič, či jeho zákonný zástupce).

Black Sheeps Adventures KG